Privacy

Privacy statement Christ’s Hope Nederland

Stichting Christ’s Hope Nederland is een christelijke organisatie en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Christ’s Hope houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die op enigerlei wijze interesse hebben getoond in het werk van Christ’s Hope, zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief of mee hebben gedaan aan één van de acties van Christ’s Hope.

Christ’s Hope Nederland is een stichting die zich vanuit de christelijke identiteit richt op ontwikkelingswerk. Zij roept haar relaties via acties en sponsoring op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting. Het werk van Christ’s Hope wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Christ’s Hope heeft de ANBI-status en het CBF-keurmerk.

Christ’s Hope verzamelt persoonsgegevens (onder andere naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en iban) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt  ook via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur, vrijwilliger of geïnteresseerde. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (ten behoede van de verwerking van de donaties). Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens Sponsoringsprogramma

Christ’s Hope is een internationale organisatie. Persoonsgegevens (naam, e-mail) van Nederlandse kindsponsors worden gedeeld met Christ’s Hope organisaties in andere landen om communicatie tussen sponsor en sponsorkind mogelijk te maken. Deze gegevens (naam, e-mail en wachtwoord) in het programma worden in de Verenigde Staten opgeslagen.

Gegevens in zien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt wijzigingen telefonisch of per e-mail aan onze administratie doorgeven (038-4213600 / info@christshope.nl).

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Christ’s Hope mag om een bewijs van identiteit vragen voordat wij u informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Christ’s Hope (Punterweg 20, 8042 PB Zwolle).

E-mail

Wanneer u als donateur, vrijwilliger of geïnteresseerde uw e-mailadres aan Christ’s Hope hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over (behaalde resultaten van) ons werk en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Christ’s Hope maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Christ’s Hope haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Christ’s Hope (038-4213600/ info@christshope.nl).

Contact met donateurs en relaties

Christ’s Hope informeert haar donateurs en relaties over haar werk via nieuwbrieven per post, per e-mail, telefoon en sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Christ’s Hope te steunen door gebed, meewerken en/of een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website

Christ’s Hope gebruikt op haar website cookies. Voor de analyse bezoekers van onze website worden er Google Analytics-cookies gebruikt. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De laatste 8 cijfers van uw IP-adres worden hierbij onzichtbaar gemaakt. Wij delen hierbij geen gegevens met derden en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor meer informatie ga naar: https://www.christshope.nl/cookiebeleid-eu/

Beveiliging

Christ’s Hope heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Christ’s Hope houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Christ’s Hope Nederland

t.a.v. S. Joziasse

Punterweg 20, 8042 PB Zwolle, 038-4213600, info@christshope.nl

 

Ook kunt u klachten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 088 – 1805 250 of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Versie 3, 16-10-2020